Facebook Ads

1272 Views
29/08/2016
Bảng giá

I – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT HIỂN THỊ – CPM

BASIC

1.500.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
20.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi

Báo cáo/ Thống kê

STANDARD

2.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
28.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi

Báo cáo/ Thống kê

ADVANCED

3.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
35.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi

Báo cáo/ Thống kê

PRO

5.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
80.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi

Báo cáo/ Thống kê
 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → Áp dụng cho 1 chiến dịch quảng cáo chạy liên tục
 • → Giảm 10% cho triển khai 3 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần
 • → Giảm 15% cho triển khai 5 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần

 

II – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT TƯƠNG TÁC – CPE

BASIC

1.500.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
1.000 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi

Báo cáo/ Thống kê

STANDARD

2.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
1.500 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi

Báo cáo/ Thống kê

ADVANCED

3.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
3.000 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi

Báo cáo/ Thống kê

PRO

5.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
6.500 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi

Báo cáo/ Thống kê
 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → Lượt tương tác bao gồm : like page, like post, comment, click to website, click to see more, click photos, share
 • → Áp dụng cho 1 chiến dịch quảng cáo chạy liên tục. Tối đa 20 ngày
 • →  Giảm 10% cho triển khai 3 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần
 • → Giảm 15% cho triển khai 5 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần

 

III – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT THÍCH TRANG – LIKE PAGE

BASIC

3.500.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
1.000 LIKE
Tư vấn chọn KH mục tiêu
20 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

STANDARD

8.400.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
3.000 LIKE
Tư vấn chọn KH mục tiêu
20 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

ADVANCED

12.500.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
5.000 LIKE
Tư vấn chọn KH mục tiêu
20 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

PRO

22.500.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
10.000 LIKE
Tư vấn chọn KH mục tiêu
20 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê
 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → Chi phí sẽ được hoàn trả nếu AZTech không đạt KPI đã cam kết
alo
1900-6946